ਲੰਡਨ: ਚਾਕੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਸਰਤ?

ਲੰਡਨ: ਚਾਕੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਸਰਤ?

ਲੰਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਚਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਜਿਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।