ਉਬਰ

 1. ਬੀਬੀਸੀ ਮੁੰਡੋ ਸੇਵਾ

  ਦੀ ਰਿਪੋਰੋਟ

  ਮੋਬਾਈਲ

  ਇੱਕ ਐਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਜ ਲਈਆਂ ਸਨ।

  ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
  next