ਸਰਦਾਰ ਡੈਮ

  1. Video content

    Video caption: ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ , ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਡੋਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ

    ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜਦੇ ਹਨ।