ਪੂਣੇ ਮੈਟਰੋ

  1. Video content

    Video caption: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਮੈਟਰੋ ਜਾਂ ਕੈਬ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਾ?

    ਕੀ ਕੈਬ, ਟਰੇਨ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?