ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ

  1. Video content

    Video caption: ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

    ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ