අප අමතන්න

ඔබේ අදහස් අප වෙත දන්වන්න. ඔබේ ප්‍රතිචාර, ගැටළු සහ ඉල්ලීම් යොමුකිරීම සඳහා කරුණාකර පහත පෝරමය පුරවා බොත්තම ඔබන්න.

තැපැල්:

Sandeshaya BBC Sinhala Service New Broadcasting House, Portland Place London W1A 1AA

දුරකථන:

+44 (0) 20 36144039

+ 44 (0)20 36140556

+ 44 (0)20 36140555

+ 44 (0)20 36140554

+ 44(0) 20 36140551

+ 44(0) 20 36140552

Skype BBC Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේදී: සංදේශය තැපැල් පෙට්ටිය 654 කොළඹ

නොඑසේනම් sinhala@bbc.co.uk ලිපිනයට ඔබට අපවෙත ඊමේල් පණිවුඩයක් එවිය හැකිය.