"රාජිත කියන්නේ ඔහුගේ පෞද්ගලික මත"

සෞඛ්‍ය ඇමති රාජිත සේනාරත්න කැබිනට් සම ප්‍රකාශක පදවියෙන් ඉවත්කොට ඔහු වෙනුවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සඳහා වෙනත් කැබිනට් ප්‍රකාශකයකු පත්කරන මෙන් ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටින බව ආණ්ඩුව තුළ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නියෝජනය කරන ඇමතිවරුන් කණ්ඩායමක් ඉල්ලා සිටිති.