ගුවාම් දූපත ගැන මේ කරුණු දැන සිටියාද?
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ගුවාම් දූපත ගැන මේ කරුණු දැන සිටියාද?

ශාන්තිකර සාගරය මැද පිහිටි 'ගුවාම්' දූපතට පහර දෙන බවට උතුරු කොරියාව තර්ජනය කරන්නේ ඇයි?, 'ගුවාම්' දූපත සහ එහි ඉතිහාසය පිළිබඳ මේ කරුණු දැන සිටියාද?

වැඩි විස්තර සඳහා: ගුවාම් ගැන බිඳක්