සියයක් කාන්තාවෝ: හිමි තැන නොලැබීම
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

සියයක් කාන්තාවෝ: හිමි තැන නොලැබීම

  • 2017 ඔක්තෝබර් 4

බීබීසී ලෝක සේවයේ 'සියයක් කාන්තාවෝ' විශේෂාංගය ඇසුරෙනි.

වැඩි විස්තර: කාන්තා නියෝජනය වැඩි කිරීම තරුණියන් දිරිමත් කරන්නක්ද?

සබැඳි විෂයයන්