විශ්වාස භංගයට පක්ෂවූ ශ්‍රීලනිප 16 දෙනා ඉවත්වෙති

  • 2018 අප්‍රේල් 11
Breaking News

විශ්වාස භංගයට පක්ෂවූ ශ්‍රීලනිප මන්ත්‍රීවරුන් 16 දෙනා ඉවත්වෙති

තොරතුරු ඉක්මණින් බලාපොරොත්තුවන්න