ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් උතුරු කොරියා සාකච්ඡාවලින් ඉවත්වෙයි

Breaking News

ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් උතුරු කොරියා සාකච්ඡාවලින් ඉවතට