ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ඉර පානෙන් රැස් දෝතක්

මහගමසේකර ගීත රස වින්දනය: බන්ධුල නානායක්කාරවසම් ඉදිරිපත් කරන ඉර පානෙන් රැස් දෝතක් සිවු වැනි අංකය.