මෙහි ඇති දෑ සවන්දීම සඳහා තවම සුදානම් නැත.

බීබීසී සිරස ඔස්සේ

23/02/2018

සිරස ගුවන් විදුලිය ඔස්සේ ගුවන් ගන්නා බීබීසී සිංහල පුවත් සංග්‍රහය

පෙර වැඩසටහන්