මෙහි ඇති දෑ සවන්දීම සඳහා තවම සුදානම් නැත.

බීබීසී සිරස ඔස්සේ

17/07/2019

සිරස ගුවන් විදුලිය ඔස්සේ ගුවන් ගන්නා බීබීසී සිංහල පුවත් සංග්‍රහය

පෙර වැඩසටහන්