අප අමතන්න

ඔබේ අදහස් අප වෙත දන්වන්න. ඔබේ ප්‍රතිචාර, ගැටලු සහ ඉල්ලීම් යොමුකිරීම සඳහා කරුණාකර පහත පෝරමය පුරවා මෙම පිටුවේ පහළින් ඇති 'යවන්න' යැයි දැක්වෙන ස්ථානය 'ක්ලික්' කරන්න.

පැමිණිලි යොමු කිරීම සඳහා කරුණාකර අපගේ පැමිණිලි පිටුව භාවිත කරන්න.

ඔබේ ප්‍රතිචාරය සම්බන්ධයෙන් වාර්තා කිරීම සහ කටයුතු කිරීම පිණිස පැමිණිලි සහ ග්‍රාහක සම්බන්ධතා පද්ධතිවලට සහාය දීමේ අරමුණින් අප විසින් යොදාගනු ලබන සේවා සපයන්නන් සහ බීබීසීය විසින් ඔබ ලබාදෙන පෞද්ගලික දත්ත සකස් කරනු ලැබේ. අපගේ රඳවා ගැනීමේ ප්‍රතිපත්තිය සහ දත්ත ආරක්ෂා කිරීමේ නීතියට අනුකූලව බීබීසීය සහ අපේ සේවා සපයන්නන් විසින් ඔබේ දත්ත රඳවාගනු ඇත. මාධ්‍ය ආයතනයක් ලෙසින් ග්‍රාහකයන්ගේ අදහස් සහ ඔවුන් අවධානය පළකරන කරුණු සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ සහ ඔවුන් සමග සම්බන්ධතා පැවැත්වීමේ නීත්‍යානුකූල පදනම යටතේ බීබීසීය විසින් ඔබේ දත්ත සකස් කරනු ඇත. බීබීසීය ඔබේ දත්ත සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්නේ කෙසේ දැයි වැඩි විස්තර දැනගැනීම පිණිස BBC's Privacy and Cookies Policy පිටුවට පිවිසෙන්න. ඔබේ පෞද්ගලික දත්ත සම්බන්ධයෙන් අප කටයුතු කරන ආකාරය ගැන ඔබ බීබීසීය වෙත ඉදිරිපත් කළ පැමිණිල්ලක් සම්බන්ධයෙන් අපේ ප්‍රතිචාරය පිළිබඳ ඔබ සෑහීමකට පත් නොවන්නේ නම් ඔබට තොරතුරු කොමසාරිස්වරයාගේ කාර්යාලය වෙත පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

තැපැල්:

BBC Sinhala Service

New Broadcasting House,

Portland Place

London W1A 1AA

දුරකථන:

+44 (0) 20 36144039

+ 44 (0)20 36140556

+ 44 (0)20 36140555

+ 44 (0)20 36140554

+ 44(0) 20 36140551

+ 44(0) 20 36140552

Skype BBC Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේදී: සංදේශය තැපැල් පෙට්ටිය 654 කොළඹ

නොඑසේනම් sinhala@bbc.co.uk ලිපිනයට ඔබට අපවෙත ඊමේල් පණිවුඩයක් එවිය හැකිය.

Your contact details
Disclaimer