ඔබේ පැමිණිලි බීබීසී සිංහල ප්‍රවෘත්ති වෙත යොමු කරන්න

  • 2017 දෙසැම්බර් 7

පැමිණිල්ලක් යොමු කිරීම සඳහා කරුණාකර පහත දැක්වෙන පෝරමය භාවිත කරන්න.

දින 14ක් තුළ ඔබට ප්‍රතිචාර දැක්වීම අපගේ අරමුණ වුව ද, ඔබේ පැමිණිල්ල කුමක් අරභයා ද යන්න මෙන්ම විමර්ශනයට හා ප්‍රතිචාර දැක්වීමට තව කොතෙක් පැමිණිලි තිබේ ද යන්න මත එය තීරණය වනු ඇත.

මේ පිළිබඳ අපගේ සම්පුර්ණ ක්‍රියා පිළිවෙත මෙන්ම පැමිණිලිවල මතුකර ඇති කරුණු සම්බන්ධයෙන් අප අවධානය යොමු කරන්නේ කෙසේද යන්න හා අප වෙත ලැබෙන ප්‍රතිචාර දැනගැනීම සඳහා කරුණාකර 'What happens to your complaint' කියවන්න.

සාමාන්‍ය විමසීම් සඳහා අපගේ අප අමතන්න පිටුව භාවිත කරන්න.

Your contact details
Disclaimer