භාවිතයට අත්වැලක් ප්‍රතිපත්තිය

බීබීසී වෙබ් අඩවියේ භාවිතයට අත්වැලක් ප්‍රතිපත්තිය

දෘශ්‍යාබාධිත, ශ්‍රවණාබාධිත, චාලක ආබාධ ඇතුළු අබාධිත පුද්ගලයන්ට බීබීසී සේවාවන් ලබාගැනීමට බීබීසීය අවස්ථාව ලබාදෙයි.

භාවිතයට අත්වැලක් යනු වෙබ් අඩවියේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය, බ්‍රව්සරය සහ විශේෂිත තාක්ෂණයේ නිර්මාපකයන් හා බීබීසීය අතර පවතින සහ සම්බන්ධතාවයකි.

භාවිතයට අත්වැලක් බීබීසී ප්‍රතිපත්තිය පිලිබඳ වැඩිදුර විස්තර සඳහා මෙතැන ඔබන්න

http://www.bbc.co.uk/accessibility/