බීබීසී ලෝක සේවයෙන් ජගත් නිර්මාණ තරඟයක්

Global Creative Challenge

නිර්මාණාත්මක හැකියාවන් ඇති, ලොව පුරා තරුණ තරුණියන්ට ‘ජගත් නිර්මාණ තරඟය’ සඳහා ආරාධනා.

බීබීසී ලෝක සේවය යොවුන් අසන්නන් අතරට ගෙන යා හැකි ප්‍රචාරක වැඩ පිළිවෙළක් ඔබ අතරින් ම තෝරා ගැනීම සඳහා ‘ජගත් නිර්මාණ තරඟය’ දියත් කරන්නේ බීබීසී ලෝක සේවය සහ යොවුන් නිර්මාණ ජාලය ( Young Creative Network) අත්වැල් බැඳ ගෙන.

එක්සත් රාජධානියෙන් පිට ජීවත් වන වයස අවුරුදු 18 - 34 අතර සියලු දෙනාට ම මෙම තරඟයට සහභාගී විය හැකියි.

යොවුන් අසන්නන් බීබීසී ලෝක සේවය සමඟ ඒකාබද්ධ කර ගත හැකි හොඳම ප්‍රචාරක දැන්වීම හෝ ප්‍රචාරාත්මක වැඩපිළිවෙළ ඉදිරිපත් කරන්නාට £3,000ක් පිරිනැමෙන අතර දෙවැනි සහ තුන් වැනි ස්ථාන සඳහා £1,000 බැගින් හිමි වෙයි.

CLICK HERE TO ENTER

තරඟයට පිවිසෙන්න

සැලකිය යුතුයි:

එක්සත් රාජධානිය තුළ පදිංචි කරුවන්ට තරඟයට ඉදිරිපත් විය නොහැක. සියලු නිර්මාණ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විය යුතු වන අතර වෙනත් භාෂාවකින් ඉදිරිපත් කරන්නේ නම් ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය ද එවිය යුතුයි.

For further Terms and Conditions, please click here

නීති රීති සහ කොන්දේසි

තරඟ ආරම්භය: 2013 නොවැම්බර් 17

අවසාන දිනය: 2nd December 2013