සංදේශයේ නව කෙටි තරංග මාලා

Image copyright bbc

බීබීසී සංදේශයේ අසන්නන් වෙත විශේෂ පණිවුඩයක් මේ ...

ජුනි 09 වැනිදා සිට බීබීසී සංදේශය වැඩසටහන් ගුවන් ගත කෙරෙන්නේ පහත දැක්වෙන කෙටි තරංග ඔස්සේයි:

කිලෝහර්ට්ස් 9900 හෙවත් මීටර 31

කිලෝහර්ට්ස් 13830 හෙවත් මීටර 22

කිලෝහර්ට්ස් 15470 හෙවත් මීටර 19