පැමිණිලි පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තිය

ඔබේ පැමිණිල්ල යවන ලදි. මේ පැමිණිල්ල යොමු කිරීම ගැන ඔබට ස්තුතියි. ඔබේ පැමිණිල්ල පිළිබඳව දින14ක් ඇතුලත ප්‍රතිචාරය පළකිරීමට අප උත්සාහ දරන නමුත් එය රඳා පවතින්නේ ඔබේ පැමිණිල්ලේ ස්වභාවය සහ විභාග කොට ප්‍රතිචාරය පළකිරීම පිණිස තවත් කොපමණ පැමිණිලි තිබෙන්නේද යන්න මතය. පැමිණිලි සහ වෙනත් ප්‍රතිචාර සම්බන්ධයෙන් අප ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද යන්න විමසා බැලීම පිණිස කරුණාකර ' ඔබේ පැමිණිල්ලට සිදුවන්නේ කුමක්ද?' පිටුවේ දැක්වෙන තොරතුරු කියවා බලන්න. http://www.bbc.co.uk/complaints