ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අතීත මතකයෙන්

කොරළවැල්ලේ රල බිඳුමේ රිද්මය. අමරදේව මතකයෙන්.