ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අමරදේව සෞන්දර්ය චාරිකාව10

අමරදේව ප්‍රථම ප්‍රේමය - සියුමැලි තත් අතර