ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අමරදේව සෞන්දර්ය චාරිකාව 12

සරි ගම අහුලගත්දා - අමරදේව වැඩිමල් සොයුරිය