ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අමරදේව සෞන්දර්ය චාරිකාව 14

'තිත්ත බත පන ගැනුණි' ඇල්බට් පෙරේරා ගීයෙන්. ප්‍රේමකුමාර එපිටවල මතකය