ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අමරදේව සෞන්දර්ය චාරිකාව 15

පෙර දිනයක පෙම් කල හැතිරිය - ප්‍රසාංගික අමරදේව