ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අමරදේව සෞන්දර්ය චාරිකාව 16

සුරතැස නිවාලූ නාද මාලා සුභාවිත සම්ප්‍රදාය හා සංයෝගකිරීම - රෝහණ වීරසිංහ