ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අමරදේව සෞන්දර්ය චාරිකාව 17

සොභා සොඳුරු දිනිතිය - සුරතැස නිවාලූ නාද මාලා සුභාවිත සම්ප්‍රදාය හා සංයෝගකිරීම - රෝහණ වීරසිංහ