ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අමරදේව සෞන්දර්ය චාරිකාව19

තුන්මංහන්දියේ ආවර්ජනය - චිත්‍රා බාලසූරිය

.