ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

සඳ දිය දෙවුන

ගී මිණි ආර

ගේය පද - නිලාර් එම් කාසිම්

සංගීතය - සමන්ත පෙරේරා

ගායනය - මාලනී බුලත්සිංහල සහ අසංක ප්‍රියමන්ත පීරිස්