දූ දරු සම්පත්

ගී මිණි ආර

ගේය පද - ප්‍රේමකීර්ති ද අල්විස්

සංගීතය - මර්වින් පෙරේරා

ගායනය - නීලා වික්‍රමසිංහ