ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

මල්ලියෙ නරක මිතුරන්

ගී මිණි ආර

ගේය පද - සුනිල් ආරියරත්න සංගීතය - රෝහණ වීරසිංහ ගායනය - සුනිල් එදිරිසිංහ