ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

'ප්‍රගීත් එක්නැලිගොඩ විදේශයක රැකවරණ ලබලා'

ප්‍රගීත් එක්නැලිගොඩ විදේශයක රැකවරණ ලබා සිටින බව සැහෙන දුරට තහවුරු කරගෙන ඇති බවයි මොහාන් පීරිස් හිටපු නීතිපති වරයා හිංසා පිලිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ කමිටුව හමුවේ ප්‍රකාශ කොට තිබුනේ.

හිටපු නීතිපති වරයා හිංසා පිලිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ කමිටුව හමුවේ කළ ප්‍රකාශයයි මේ.