ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ශ්‍රී ලංකාවේ අතීතයටත් අනාගතයටත් බලපාන කලා පර්යේෂණයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ අතීතයටත් අනාගතයටත් බලපාන කළා පර්යේෂණයක් ලන්ඩනයේ.