ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

බලහත්කාර විවාහය 'දඬුවම් ලැබිය හැකි අපරාධයක්'

තම දරු දැරියන් බලහත්කාරයෙන් විවාහ කරදෙන දෙමාපියන්ට සිර දඬුවම් ඇතුළු දඬුවම් පැනවිය හැකි නීති ගෙන ඒමට බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුව සැරසෙයි.