ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

බිම්බරක් සෙනඟ

ගී මිණි ආර

ගේය පද - රත්න ශ්‍රී විජේසිංහ

සංගීතය - ගුණදාස කපුගේ

ගායනය - ගුණදාස කපුගේ