ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කියන්න කවිකර

ගී මිණි ආර

ගේය පද - ධර්මසිරි රාජපක්ෂ

සංගීතය - ගුණදාස කපුගේ

ගායනය - නන්දා මාලනී සහ ගුණදාස කපුගේ