ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

දිනෙන් දින ඉහල යන ළමා ලිංගික අපචාර

ශ්‍රී ලංකාවේ දිනෙන් දින ඉහල යන ළමා ලිංගික අපචාර පිළිබඳව එල්මෝ ප්‍රනාන්දු ගෙන එන විමසුමක්.