ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

බොල් වී අහුරු

ගී මිණි ආර

ගේය පද - අජන්තා රණසිංහ

සංගීතය - සරත් දසනායක

ගායනය - පණ්ඩිත් ඩබ්ලිව් ඩී අමරදේව