ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

හඳපානේ වැලිතලා

ගී මිණි ආර

ගේය පද - කුමාරතුංග මුනිදාස

සංගීතය - පණ්ඩිත් ඩබ්ලිව් ඩි අමරදේව

ගායනය - පණ්ඩිත් ඩබ්ලිව් ඩි අමරදේව