ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

හන්තාන අඩවියේ

ගී මිණි ආර

ගේය පද - සුනිල් ආරියරත්න

සංගීතය - මර්වින් පෙරේරා

ගායනය - නන්දා මාලනී