ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

මේ මැයි ගහ යට

ගී මිණි ආර

ගේය පද - අජන්තා රණසිංහ

සංගීතය - මිල්රෝයි ධර්මරත්න

ගායනය - මිල්ටන් මල්ලවාරච්චි