ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

මේ විදියට තුරුල් වී

ගී මිණි ආර

ගේය පද - සෝමරත්න දිසානායක

සංගීතය - රෝහණ වීරසිංහ

ගායනය - එඩ්වඩ් ජයකොඩි