මුතු කුඩ ඉහළන මල් වරුසාවේ

ගී මිණි ආර

ගේය පද - ලුෂන් බුලත්සිංහල

සංගීතය - රෝහණ වීරසිංහ

ගායනය - රෝහණ වීරසිංහ