ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

සිරිපා පියුමේ

ගී මිණි ආර

ගේය පද - මහගමසේකර

සංගීතය - පණ්ඩිත් ඩබ්ලිව් ඩී අමරදේව

ගායනය - පණ්ඩිත් ඩබ්ලිව් ඩී අමරදේව