ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

සරා සඳේ සිනාසෙලා

ගී මිණි ආර

ගේය පද - කුලරත්න අරියවංශ

සංගීතය- සරත් දසනායක

ගායනය - එච් ආර් ජෝතිපාල