ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

චන්ද කින්නර ජාතකේ

ගී මිණි ආර

ගේය පද - මහින්ද දිසානායක

සංගීතය - රෝහණ වීරසිංහ

ගායනය - කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ