ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

දෝතට ගනිමු

ගී මිණි ආර

ගේය පද - සුනිල් විජේසිරිවර්ධන

සංගීතය - සුනිල් විජේසිරිවර්ධන

ගායනය - සුනිලා අබේසේකර සහ සුනිල් විජේසිරිවර්ධන