ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ලෙලි තලන

ගී මිණි ආර

ගේය පද - රත්න ශ්‍රී විජේසිංහ

සංගීතය - ගුණදාස කපුගේ

ගායනය - ගුණදාස කපුගේ