ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

පැන මඩ කඩිති

ගී මිණි ආර

ගේය පද - මහින්ද චන්ද්‍රසේකර

සංගීතය - රෝහණ වීරසිංහ

ගායනය - සුනිල් එදිරිසිංහ