ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

සබඳ කමක් නැති

ගී මිණි ආර

ගේය පද - බණ්ඩාර කේ විජේතුංග

සංගීතය - රෝහණ වීරසිංහ

ගායනය - නීලා වික්‍රමසිංහ